CZ | EN

Certifikace

Certifikace systémů managementu v následujících oblastech:

ISO 20000-1 - Certifikace systému řízení služeb informačních technologií

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci ISO 20000-1 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Certifikace tohoto standardu je určena pro poskytovatele služeb v oblasti informačních technologií.

 Certifikát ISO 20000-1 potvrzuje, že systém řízení ve společnosti je v souladu s tímto mezinárodním standardem, díky němuž společnost zlepšuje kvalitu poskytovaných IT služeb.ISO 20000-1 obsahuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování IT služeb na základě ustanovení ITIL - IT Infrastructure Library.

Přínos pro Vás:

 • zvyšuje ochranu dat a informací
 • přináší úsporu času a nákladů
 • standardizuje procesy a zefektivňuje činnosti při poskytování IT služeb
 • zvyšuje důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů

 

 

ISO 9001 - certifikace systému managementu kvality

V režimu akreditace Vám nabízíme za příznivou cenu certifikaci ISO 9001 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Norma ČSN EN ISO 9001:2016 specifikuje soubor požadavků a doporučení pro zavedení a trvalé zlepšování systému managementu kvality.

Certifikovaným systémem managementu kvality prokážete, že jste jako organizace schopni trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků a že usilujete o zvyšování spokojenosti zákazníka.

Přínos pro Vás:

 • zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností
 • zprůhlednění organizace a zvýšení důvěryhodnosti pro zákazníka, investora, vlastníka, vedení i zaměstnance
 • podstatné zvýšení důvěryhodnosti organizace umožňující snadnější pronikání na nové trhy v EU
 • rozšíření obchodních příležitostí v oblasti státních zakázek
 • řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů
 • vytvoření základu pro další zlepšování kvality v dlouhodobém horizontu a tím zvýšení konkurenceschopnosti organizace
ISO 14001 - certifikace systému environmentálního managementu

V režimu akreditace Vám nabízíme za příznivou cenu certifikaci ISO 14001 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Norma ČSN EN ISO 14001:2016 se zabývá systémem řízení ochrany životního prostředí. Zavedením a certifikací systému environmentálního managementu prokážete plnění legislativních požadavků - zákonů o ochraně životního prostředí, nakládání s odpady apod.

Dále Vám certifikát ISO 14001 usnadní vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi dodavateli a zákazníky, stejně jako vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů s posílením vědomí odpovědnosti za životní prostředí.

Přínos pro Vás:

 • rozšíření záruk za plnění právních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí
 • odhalení, popsání rizik (environmentálních aspektů) a snižování jejich negativních dopadů na životní prostředí
 • efektivní předcházení možným problémům, sankcím a nákladům při odstraňování případných škod způsobených na životním prostředí
 • zlepšení image organizace
OHSAS 18001 / ISO 45001 - certifikace systému managementu BOZP

V režimu akreditace Vám nabízíme za příznivou cenu certifikaci OHSAS 18001 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Norma ČSN OHSAS 18001:2008 se zabývá systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP), zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

Certifikát OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků.

Přínos pro Vás:

 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému BOZP na všech úrovních v organizaci
 • prokázání systematického omezování rizik, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci
 • prokázání závazku k systematickému plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se BOZP


Nová norma ISO 45001:2018

Nová norma ISO 45001:2018 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití“ byla zveřejněna 12. března 2018. Tato norma nahrazuje mezinárodně uznávanou normu OHSAS 18001:2007. Jedná se o první mezinárodní ISO standard pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. Norma se řídí přístupem tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001. Společná struktura zajišťuje lepší integraci s ostatními systémy řízení. U normy ISO 45001:2018 bylo stanoveno tříleté přechodné období od data jejího zveřejnění, tzn. do 11.3.2021, kdy je potřeba zajistit soulad s touto novou normou.

Společnost PRO-CERT již prošla akreditačním procesem na novou normu ČSN ISO 45001:2018.

ISO/IEC 27001 - certifikace systému managementu bezpečnosti informací

V režimu akreditace Vám nabízíme za příznivou cenu certifikaci ISO/IEC 27001 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Norma ČSN ISO/IEC 27001 specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti.

Certifikací systému ISO 27001 dáváte najevo, že ctíte pravidla pro ochranu a bezpečnost informačních aktiv (tedy nejen informací, ale např. svěřených dat zákazníků, klíčového hardwaru, softwaru, zaměstnanců, know-how atd.) uvnitř organizace.

Přínos pro Vás:

 • podstatné zvýšení důvěryhodnosti společnosti vůči zákazníkům a posílení pozice ve výběrových řízeních
 • soulad s legislativními požadavky (např. ochrana osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., ochrana zaměstnanců před trestní odpovědnost § 178 trestního zák. (neoprávněné nakládání s osobními údaji))
 • zefektivnění ochrany a bezpečnosti využívaných či spravovaných informačních aktiv
 • optimalizování/snížení nákladů na správu IT techniky, zlepšení organizace a správy dat
 • vytvoření vzájemně korektních vztahů (s ohledem na bezpečnost informací) s dodavateli a zákazníky
 • úspora nákladů v souvislosti s řešením následků bezpečnostních incidentů
ČSN ISO 31000 - certifikace systému managementu rizik

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci ISO 31001 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Mezinárodní norma ISO 31000 s názvem "Management rizik – Principy a směrnice" představuje zásady a kritéria - sbírku nejlepších praktik, dle kterých se organizace mohou řídit a vůči kterým mohou měřit zavedený proces řízení rizik. Po splnění jednotlivých částí této normy, a to i odlišnými způsoby, mohou organizace deklarovat soulad s normou.

Řízení rizik je důležitou součástí strategického řízení každé organizace. Existuje mnoho různých oblastí, pohledů a přístupů, kde, jak a proč rizika řídit. Právě proto je z dlouhodobého hlediska potřebné zavést určitou normu (ISO 31000), aby se zajistil soulad:

 • terminologie, která se vztahuje k používaným pojmům;
 • procesů, jejichž prostřednictvím se řízení rizik může provádět;
 • organizační struktury pro řízení rizik;
 • cílů a náplně řízení rizik.

Řízení rizik se netýká pouze společností, ale v podstatě každé krátkodobé i dlouhodobé činnosti. Rizika a příležitosti nemohou být posuzovány pouze v kontextu činnosti samotné, ale také ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám, které mohou být rizikem ovlivněny. Management rizik lze aplikovat na celou organizaci, v mnoha oblastech a na mnohých úrovních, v kteroukoli dobu, stejně jako pro specifické funkce, projekty nebo činnosti.

Přínos pro Vás:

 • odhalení, popsání rizik a snižování souvisejících nákladů
 • přispívá k efektivitě na všech úrovních řízení
 • dodání trvalé hodnoty všem činnostem organizace
 • zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a snižuje pravděpodobnost neúspěchu
 • zlepšení image organizace
 • konkurenční výhod

Tato certifikace je nabízena v neakreditovaném režimu.

ČSN EN ISO 50001 – certifikace systému managementu hospodaření s energií

V režimu akreditace Vám nabízíme za příznivou cenu certifikaci ISO 50001 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE

Norma ČSN EN ISO 50001 se zabývá systémem managementu hospodaření s energií. Zavedením a certifikací tohoto systému managementu prokážete záměr i reálné zvyšování energetické účinnosti. Cílem požadavků této normy je především snižování nákladů na energie a snižování emisí prostřednictvím uplatnění systémového přístupu. Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací.

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínos pro Vás:

 • pomoc organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti
 • odhalení, popsání rizik (energetických aspektů) a snižování souvisejících nákladů a vznikajících emisí do životního prostředí
 • zlepšení image organizace
 • konkurenční výhoda

Svou strukturou je norma ČSN EN ISO 50001 je podobná normě ČSN EN ISO 14001, což je pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ČSN EN ISO 50001.

POSTUP PŘECHODU NA NOVOU NORMU
ČSN EN ISO 50001:2019

K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.

V srpnu 2018 byla publikována nová verze normy ISO 50001:2018, která nahrazuje normu ISO 50001:2011. Přechodné období pro zavedení požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019 je pro certifikované organizace stanoveno na tři roky od publikace nové verze normy, tj. do 21.08.2021. Po tomto termínu již certifikát vydaný dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 nebude podléhat vzájemnému uznání podle multilaterálních dohod EA ani IAF.

Jak mohou probíhat jednotlivé audity EnMS?

Audity již certifikovaných systémů podle ČSN EN ISO 50001:2012 lze v následujících letech provádět třemi způsoby:

 1. PROGRESIVNÍ přístup: Celý audit již podle požadavků nové normy
 2. Celý audit podle požadavků staré normy ČSN EN ISO 50001:2012  - v tomto případě bude certifikát vydán do doby přeposouzení na novou normu s platností pouze do 21.08.2021
 3. ETAPOVÝ přístup: Kombinace předchozích – audit se bude provádět podle požadavků staré normy, ale zároveň se částečně zaměří na požadavky nové normy (auditoři podle Vašich požadavků při plánování auditu vezmou v potaz Vaši připravenost na novou normu a během auditů se mohou zaměřit na plnění některých nových požadavků)

Nové certifikace/ recertifikace budou prováděny podle staré normy pouze do 20.02.2020. Certifikační audity proto doporučujeme provádět již podle nové normy.

Získání akreditace certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu PRO-CERT s.r.o. pro provádění certifikace podle normy ČSN EN ISO 50001:2019 je plánováno na léto 2019.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání normy jsou následující:

 • přijetí požadavků ISO pro normy systémů managementu, včetně závazné struktury, shodného základního textu a společných termínů a definicí, pro zajištění vysoké úrovně kompatibility s jinými normami pro systémy managementu;
 • lepší integrace se strategickými procesy managementu;
 • přesnější vyjádření a struktura dokumentu;
 • silnější důraz na roli vrcholového vedení;
 • přijetí tematického uspořádání termínů a jejich definic v kapitole 3 a aktualizace některých definic;
 • zahrnutí nových definic, včetně zlepšování energetické hospodárnosti;
 • vysvětlení vyloučení druhů energie;
 • objasnění „přezkoumání spotřeby energie“;
 • zavedení pojmu normalizace ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti [EnPI] a s tím vyjádřeného výchozího stavu (stavů) spotřeby energie [EnB];
 • přidání podrobností o plánu sběru energetických dat a souvisejících požadavků (dříve plán měření energií);
 • objasnění textu týkajícího se ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti [EnPI] a výchozího stavu (stavů) spotřeby energie [EnB] s cílem dosáhnout lepšího porozumění těmto pojmům.

Tuto certifikaci nabízíme v současné době za výhodných cenových podmínek!

Systém údržby nákladních vozů dle Nařízení EU 445/2011

Nabízíme Vám za příznivou cenu posouzení dle Nařízení 445/2011 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Posouzení systému údržby nákladních vozů podle Přílohy III. Nařízení komise (EU) 445/2011 specifikuje soubor požadavků a doporučení pro údržbu železničních nákladních vozů.

Posouzením tohoto nařízení prokážete, žezajišťujete trvalou kvalitu poskytovaných služeb ve všech funkcích, jako je například: funkce řízení, rozvojové údržby vozového parku, řízení údržby a provádění údržby, splňujete legislativní požadavky.

Přínos pro Vás:

 • Prokázání způsobilosti pro potřeby kontrol ze strany Drážního úřadu
 • Minimalizování rizik plynoucích z procesů údržby
 • Kontrola funkčnosti systému údržby
 • Podněty ke zlepšení údržby železničních vozů
Systém jakosti pozemních komunikací (SJPK)

V režimu akreditace Vám nabízíme za příznivou cenu certifikaci Systému jakosti pozemních komunikací - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Certifikace Systému jakosti pozemních komunikací (SJPK), je ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů a provádí se v rámci auditu systému managementu kvality (ISO 9001).

Výsledkem auditu je vydání certifikátu s platnou přílohou, kterou zároveň naleznete na stránkách Politiky jakosti pozemních komunikací, http://www.pjpk.cz/data/USR_001_1_4_CERTIFIKACNI_ORGANY/PRO_CERT_1.pdf.

Certifikací tohoto nařízení prokážete, že jste oprávněni provádět silniční a stavební práce na pozemních komunikacích.

Přínos pro Vás:

 • Zvýšení kvality prací při navrhování, výstavbě, kontrole, opravách a údržbě pozemní komunikací
 • Kontrola dodržování zpracovaných dokumentovaných technologických postupů
 • Kontrola funkčnosti systému ISO 9001 / SJPK
 • Podněty ke zlepšení
 • Ověření plnění všech legislativních požadavků v oblasti SJPK
ČSN ISO 10006 – certifikace systému managementu jakosti projektů

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci ISO 10006 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE

Norma ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů poskytuje návody pro prvky systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu, zvyšování jejich kvality a nabádá ke komplexnímu pohledu na řízení projektu. Norma je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu na druh produktu nebo procesu, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt.
Tato norma je návodem a není zamýšlena přímo pro účely certifikace. Na základě požadavků našich zákazníků však zajišťujeme provedení auditu a vystavení certifikátu, jež je potvrzení dodržování požadavků a doporučení této normy.

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Tato certifikace je nabízena v neakreditovaném režimu.

Integrované systémy

Nabízíme možnost certifikace integrovaných systémů managementu, a to s ohledem na skutečnost, že některé systémy jsou založeny na stejných základech a mají stejnou nebo obdobnou strukturu, a proto je možné je zavádět a certifikovat současně. Tato integrace přináší řadu výhod.
Například norma ČSN OHSAS 18001 / ČSN ISO 45001 navazuje svými požadavky a strukturou na normy ČSN EN ISO 9001,  ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO/IEC 27001 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace.

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

 • Integrace ušetří Váš čas i peníze.
 • Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o podrobnější informace ohledně možných kombinací.
ISO/TS 16949 - certifikace systém managementu kvality v automobilovém průmyslu

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci ISO/TS 16949 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE

Norma ISO/TS 16949 je oborová norma automobilového průmyslu, která sjednocuje celosvětové požadavky na systémy managementu jakosti v tomto odvětví. Jedná se o nový standard, který obsahuje plné znění normy ISO 9001, fakticky ale norma ISO 16949 spojila požadavky norem QS 9000VDA 6.1AVSQ a EAQF.

Základním mottem této normy  je důraz na neustálé zlepšování, prevence vad, snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci za podpory rozvinutého procesního přístupu.Tato norma je uplatnitelná v celém dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu. Platí pro všechna pracoviště výrobců dílů nebo poskytovatelů služeb a pro jejich dodavatele.

Tato certifikace je nabízena v neakreditovaném režimu.

HACCP - certifikace systému kritických bodů

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci HACCP - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE

Systém kritických bodů HACCP (Hazard analysis and critical control points) zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti potravin a k zamezení jejího vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. 

Přínos pro Vás:

 • Plnění požadavků zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností);

 • Prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou.

 • Garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům.

 • Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetí nezávislou stranou.

 • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.

 • Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci.

 • Optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů.

 • Snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.

 • Zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů.

 • Snadnější získání státních zakázek.

 • Kompatibilita systému kritických bodů s praxí v zemích EU.

Tato certifikace je nabízena v neakreditovaném režimu.

ISO 13485 - zdravotnické prostředky - certifikace systému managementu jakosti

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci ISO 13485 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE

Norma ČSN EN ISO 13485 „Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů“ stanovuje požadavky na systém řízení kvality, který může být použit pro návrh, vývoj, výrobu, instalaci a provádění servisu zdravotnických prostředků, případně dodávání služeb, souvisejících se zdravotnickými prostředky. Navazuje na normu ISO 9001, která je doplněna o specifické požadavky na zdravotnické prostředky v souladu s evropskými směrnicemi.

Přínos pro Vás:

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.Zajištění souladu s požadavky evropských směrnic a právních požadavků ČR

 • Zvýšení konkurenceschopnosti.

 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti.

 • Zlepšení image organizace.

 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.

 • Zvýšení exportních možností.

 • Aplikace principu neustálého zlepšování.

 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.

 • Lepší interní komunikace.

Tato certifikace je nabízena v neakreditovaném režimu.

ISO 22000 - certifikace systému managementu bezpečnosti potravin

Nabízíme Vám za příznivou cenu certifikaci ISO 22000 - pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE

Norma ISO 22000 je mezinárodně schválený a uznávaný standard, který specifikuje požadavky na organizace, aby byla zajištěna bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci. Důraz je kladen nejen na systém řízení, ale i a na principy HACCP a na ostatní podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe, správná zemědělská praxe, správná veterinární praxe, správná hygienická praxe, správná distribuční praxe, správná sanitační praxe apod.

Přínos pro Vás:

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností);

 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a potravinářských produktů zákazníkům;

 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou;

 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;

 • optimalizace nákladů - snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.;

 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;

 • snadnější získání státních zakázek.

Tato certifikace je nabízena v neakreditovaném režimu.

Kontaktujte nás

TELEFON: 734 261 028
EMAIL: INFO@PRO-CERT.CZ

Rybná 678/9
110 00 PRAHA 1

Poptávka
 
2003-2018 © pro-cert.cz Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www: dazmedia.cz
Prohlédněte si web
O násKontakty
CertifikaceNaše postupy
ŠkoleníKe stažení